Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim


Zawartość stron

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim informuje:
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, ul. Przemysłowa 4, 05-300 Minsk Mazowiecki reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim.
 
 1. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@minskmazowiecki.praca.gov.pl.
 
 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zapisanych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania,  ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
 
 
 
Załączniki
KLAUZULA INFORMACYJNA (pdf, 257 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę